Hội viên có quyền lợi gì?

 1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.
 2. Được cung cấp và chia sẻ những thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển lĩnh vực giao nhận kho vận, logistics của Việt Nam, được tham gia chia sẻ các thông tin về ngành, tổ chức nghề nghiệp có liên quan mà VLA là thành viên hoặc liên kết  như: FIATA/IATA/UNESCAP/FAPAA/AFFA/GMS…nhằm hội nhập ngành nghề khu vực và quốc tế
 3. Tham gia các hội nghị, hội thảo, bàn tròn, hội thi, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội do Hiệp hội tổ chức như được tham gia đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ theo chương trình của Viện Nghiên cứu & Phát triển Logistics (VLI) của VLA và các hội thảo chuyên đề do Bộ/Ngành liên quan
 4. Tham gia các hoạt động của Hiệp hội; cho ý kiến về các lĩnh vực nghề nghiệp, đề xuất ý kiến với Hiệp hội, với các cơ quan quản lý ngành.. Được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu, giải quyết các tranh chấp với hội viên khác hoặc với bên thứ ba.
 5. Được tham dự Đại hội Thường niên, Đại hội nhiệm kỳ.. được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh thuộc các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội cũng như của chi hội cơ sở; thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội; phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.
 6. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên; trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hiệp hội trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội viên.
 7. Trong trường hợp có lý do riêng chính đáng, hội viên của Hiệp hội có thể xin tạm dừng các hoạt động của mình với tư cách là hội viên của Hiệp hội trong một khoảng thời gian nhất định nhưng cộng lại không được quá 01 (một) năm của (01) một nhiệm kỳ và phải có đơn gửi tới Ban Chấp hành Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội, nêu rõ lý do chính đáng và thời gian xin tạm dừng hoạt động, trong thời gian đề nghị tạm dừng hoạt động thì hội viên không phải đóng góp các nguồn lực cho Hiệp hội ngoài việc vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về việc đóng hội phí (mức hội phí, thời gian đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội).
 8. Được khen thưởng về thành tích trong công tác cũng như những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Hiệp hội.
 9. Được sử dụng hình ảnh, logo và thông tin của Hiệp hội trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội bằng văn bản về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
 10. Được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên của Hiệp hội.
 11. Được cấp Giấy chứng nhận hội viên của Hiệp hội theo từng năm tham gia hoặc khoảng thời gian tham gia hiệp hội.
 12. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.
 13. Hội viên được tư vấn miễn phí các vấn đề về nghiệp vụ, các chính sách, quy định, thủ tục có liên quan trong lĩnh vực nghề nghiệp thông qua Văn phòng Hiệp hội hoặc Ban Tư vấn Pháp luật của Hiệp hội. Được sử dụng tư vấn về pháp lý tranh chấp liên quan trên cơ sở thỏa thuận với Tổ tư vấn pháp luật bên cạnh Hiệp hội.
 1. Hội viên VLA sẽ được sử dụng mẫu vận đơn FBL (FIATA Bill of lading) do FIATA ủy quyền phát hành tại Việt nam với số serial quản lý  của VLA . FBL là vận đơn trong cho các nhà giao nhận , rất thông dụng và phù hợp với chuẩn mực của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) hiện nay.
 2. Hội viên của VLA sẽ được VLA giới thiệu để gia nhập là thành viên Liên Đoàn các Hiệp hội Giao nhận quốc tế (FIATA) thông qua việc xác nhận trên đơn xin gia nhập FIATA của hội viên như là bên giới thiệu
 1. Hội viên của VLA được ưu đãi khi làm thủ tục đăng ký vận đơn với Ủy ban Hàng hải Liên bang Hoa kỳ  (FMC) với một chi phí tối thiểu và chấp nhận được.
 1. Ngoài ra, hiện nay hàng tháng Hội viên được Hiệp hội cung cấp miễn phí tạp chí của ngành “Vietnam Logistics Review” (01 cuốn/tháng).. Hàng năm cung cấp miễn phí danh bạ hội viên VLA.
Top