BAN CHẤP HÀNH

Ông LÊ DUY HIỆP

Chủ tịch

 

Ông ĐỖ XUÂN QUANG

Phó Chủ tịch thường trực

Ông TRẦN BÌNH PHÚ

Phó Chủ tịch

Ông ĐẶNG VŨ THÀNH

Phó Chủ tịch

Ông ĐÀO TRỌNG KHOA

Phó Chủ tịch

Bà ĐẶNG THỊ MINH PHƯƠNG

Phó Chủ tịch

Ông NGUYỄN DUY MINH

Tổng Thư ký

Ông NGUYỄN THANH BÌNH

Ủy viên Ban Chấp hành

Bà VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

Ủy viên Ban Chấp hành

Ông MAI VĂN QUANG

Ủy viên Ban Chấp hành

Ông NGUYỄN NĂNG TOÀN

Ủy viên Ban Chấp hành

Ông NGUYỄN XUÂN GIANG

Ủy viên Ban Chấp hành

Ông TRẦN ĐỨC NGHĨA

Ủy viên Ban Chấp hành

Top