QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP HIỆP HỘI VLA

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội. Được tham gia vào việc phản biện xây dựng các văn bản phạm quy pháp luật của nhà nước liên quan đến ngành.


2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển lĩnh vực giao nhận kho vận, logistics của Việt Nam; hoặc được tham gia chia sẻ các thông tin về ngành mà VLA là thành viên hoặc liên kết như: FIATA/IATA/UNESCAP/AFFA/GMS…nhằm hội nhập ngành nghề khu vực và quốc tế.


3. Được mời tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội do Hiệp hội tổ chức.  Được tham gia đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ theo chương trình của Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) của VLA và các Bộ/Ngành liên quan (các chương trình đào tạo của FIATA trên cơ sở thu phí). Được cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo của các tổ chức nước ngoài thông qua sự giới thiệu của VLA.

4. Tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu.

5. Được dự Đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh thuộc các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội cũng như của chi hội cơ sở; thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội; phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.

6. Trong trường hợp có lý do riêng chính đáng, hội viên của Hiệp hội có thể xin tạm dừng các hoạt động của mình với tư cách là hội viên của Hiệp hội trong một khoảng thời gian nhất định nhưng cộng lại không được quá 01 (một) năm của (01) một nhiệm kỳ và phải có đơn gửi tới Ban Chấp hành Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội, nêu rõ lý do chính đáng và thời gian xin tạm dừng hoạt động, trong thời gian đề nghị tạm dừng hoạt động thì hội viên không phải đóng góp các nguồn lực cho Hiệp hội ngoài việc vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về việc đóng hội phí (mức hội phí, thời gian đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội).

7. Được khen thưởng về thành tích trong công tác cũng như những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Hiệp hội.

8. Được sử dụng hình ảnh và thông tin của Hiệp hội trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội bằng văn bản về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

9. Được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên của Hiệp hội.

10. Được cấp Giấy chứng nhận hội viên của Hiệp hội.

11. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

12. Ngoài ra, hiện nay hàng tháng Hội viên được Hiệp hội cung cấp miễn phí tạp chí của ngành “Vietnam Logistics Review” (01 cuốn/tháng). Được VLA đăng tin chúc mừng ngày thành lập của Doanh nghiệp lên tạp chí “Vietnam Logistics Review”. Hàng tháng được nhận NEWSLETTER bao gồm các thông tin về ngành bằng tiếng Anh, các án lệ liên quan đến nghiệp vụ giao nhận vận tải và logistics. Được sử dụng tư vấn về pháp lý liên quan trên cơ sở thỏa thuận với tổ tư vấn pháp luật của Hiệp hội.

13. Hội viên của VLA sẽ được sử dụng mẫu vận đơn FBL (FIATA Bill of lading) do FIATA ủy quyền phát hành tại Việt nam với số serial quản lý của VLA, rất thông dụng, phù hợp với chuẩn mực của ICC. (Phòng Thương mại Quốc tế) (xem thêm phần hướng dẫn cách in ấn và  sử dụng FBL dưới đây).

14. Hội viên của VLA sẽ được VLA giới thiệu để gia nhập là thành viên FIATA thông qua việc xác nhận trên đơn xin gia nhập FIATA của hội viên như là bên giới thiệu (theo quy định hiện hành của FIATA).

 

Tải file đính kèm

Top