NHÌN LẠI HỆ THỐNG GIAO THÔNG SAU MƯỜI NĂM ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

“Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn” là một trong ba đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định từ năm 2011. Bài viết này nhìn lại để góp phần đánh giá việc triển khai đột phá hạ tầng cơ sở giao thông sau mười năm.
Top